Tvrz v obci Lipka u Horního Bradla

Původně gotická tvrz ze 14. stol., se složitým stavebním vývojem, zahrnujícím renesanční přestavbu za Kustošů ze Zubří v pol. 16. stol. i barokní úpravy a devastující nedokončenou přestavbu v 2. pol. 20. století.

Zámek pohledově ovládá krajinu z vrcholu kopce. Původně gotická tvrz již z doby kolem 1300, rozšířená po roce 1565 v renesanční zámek.

Na mírném návrší v jižní části osady volně stojící, převážně jednopatrový, z malé části podsklepený zámek ze smíšeného zdiva s dožívající šedou omítkou se světle šedými detaily. Jednopatrová část dvoukřídlá, východní křídlo (připojené k severnímu křídlu částí severní stěny) přízemní, na jihu plná zeď s branou. Severní křídlo dvoutraktové, s úzkou, v přízemí zčásti arkádami otevřenou chodbou při nádvoří, ostatek převážně jednotraktový. Exteriér: okna bývala šestitabulková, se silnějším poutcem v horní třetině dnes křídla většinou chybějí. Omítka silně zchátralá, štukové členění málo hodnotné. Vnější průčelí Jižní – dvouosé průčelí západního křídla, na něj vpravo navazuje ohradní zeď, lomící se k ustouplému průčelí východní části. Západní křídlo: plochá mezipatrová římsa, profilovaná hlavní římsa, při nárožích pilastry s hlavicí ze dvou plochých pásků, v přízemí ještě pilastr střední. V přízemí ležatá okénka, pravé zazděné, v patře okna dosedající a mezipatrovou římsu a rámovaná plochými lištami, další lištový rám, stojící na mezipatrové římse, člení i plochu kolem nich. Průraz ležatého okénka polopatra v levé ose. Hřeben ohradní zdi, kryté betonovou deskou, stoupá dvěma úskoky k východu, čelní plocha členěna lisenovými rámy, otvor vrat s poškozenými bočními okraji a betonovým překladem. Východní křídlo: hladká omítka, v přízemí novodobě upravený průraz dveří (záklenek z hurdisky), ve štítě čtvercové okénko. Zleva část ohradní zdi se zbytky členění lisenami a dvěma okénky, levé v hladkém ostění s ústupkem. Východní křídlo téměř bez omítky, kamenné, zčásti druhotně vyzdívané, dvouosé. Vlevo okénko v cihelné zazdívce, nad níž část kamenného ostění s okosením, vpravo pravoúhlý portálek s uzoučkým okosením, mezi bočnicemi a nadpražím cihly. Severní křídlo trojosé, se soklem, hladkými lisenami a plochou římsou pod štítem, v přízemí vlevo velký půlkruhově zaklenutý otvor, dvě okna přízemí se zbytky šambrán, okna patra v plochých šambránách, levá slepé až na vysoký průduch při levé straně. Lichoběžníkový štít s plochou lištou při střeše a se segmentově zaklenutým průrazem. Severní průčelí: šestiosé, hladký sokl, plochá římsa pod okny 1. patra, profilovaná podstřešní římsa, okna (vyjma pravého okna přízemí) v hladkých kamenných ostěních, zčásti přeštukovaných. V přízemí ve 4. a 5. ose (zleva) menší okénka, v 6. ose novodobé trojdílné okno, v patře 6. osa slepá, nad ní ležatý průchod polopatra. V ustupujícím průčelí východního křídla čtvercové okno se zbytky ostění s nevýrazným okosením, ve štítě čtvercový průduch. Západní průčelí: šestiosé, hladký sokl, plochá římsa pod okny 1. patra, profilovaná římsa podstřešní. Pilastry na rozích a za (zleva) 3. a 4. osou (mezi těmito) mezipatrová římsa neprobíhá. V přízemí 1. osy obdélná dvoustupňová ležatá výplň, ve 2. a 3. ose dveřní otvory s nadsvětlíky (rámované lištami, ve 4. ose zazděný portál (viz níže), 5. a 6. osa neobsazeny. Mezi nimi ležaté okénko. Okna patra rámována plochými lištami. Nad 1., 4. a 6. osou průduchy polopatra. Zazděný portál půlkruhově zaklenutého vjezdu s hranolovými římsami, klenákem a profilovanou přímou nadpražní římsou, pravý sloupek, cvikly a klenák s nevýraznými diamantovými výplněmi. Nádvoří: Jižní strana: ohradní zeď, v horní partii cihelná, hladká, s pravoúhlým vjezdem, při levém koutě zbytek náběhu a otisk půloblouku klenby. Východní strana: v ohradní zdi výklenek pravého a nezačištěný průraz levého okénka, otisk půlkruhového čela odbourané klenby. Východní křídlo dvouosé, hladké, v levém koutě hranolový opěrný pilíř. V levé ose pravoúhlý portálek, profilovaný dvojím mělkým vyžlabením, které se zhruba v polovině výšky pravoúhle zalamuje dovnitř. Vpravo pravoúhlý portálek do sklepa, s okosením dvou třetin, okosení nadpraží vlevo zabíhá i nad stojku. Severní strana: trojosá, hladký sokl, plochá mezipatrová římsa, profilovaná římsa podstřešní. Pilastry i mezi osami. V přízemí tři půlkruhově zaklenuté arkády (pravá z velké části zakryta koutovým opěrákem, zbytek zazděn) s plochými římsami a obloukem lemovaným plochou lištou s klenákem. V patře malá okna lemovaná plochými lištami. Západní strana: čtyřosá, hladký sokl, plochá římsa pod okny 1. patra, profilovaná římsa podstřešní. Pilastry i mezi osami, v přízemí v 1. ose (zleva) segmentově zaklenutý vstup, 2. osa neobsazena, ve 3. ose velká půlkruhově zaklenutá vrata s plochou římsou pod obloukem, obíhaným plochou lištou s klenákem, ve 4. dveře s nadsvětlíkem, rámované plochou lištou. V patře okna lemovaná plochou lištou, která se u 1. a 4. osy rozpíná mezi pilastry. Nad 2. a 4. osou ležatý průduch polopatra. Střecha: krytá šedým eternitem, vyspravovaná lepenkou. Nad západním křídlem valba, nad severním polovalba, na východním křídle sedlová. Komíny, omítané.[zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Tvrz
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 127, 11.01.2022 v 19:17 hodin